Ældreidræt vedtægter

Munkebo

- Mellem fjord og nor

Velkommen i


Vedtægter for Munkebo Ældreidræt


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Munkebo Ældreidræt og er hjemmehørende i Kerteminde Kommune. Foreningen er stiftet den 25.2.1997


§ 2 Formål

Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Kerteminde Kommune. Foreningen forpligter sig til at samarbejde om udbredelsen af ældreidrætten i kommunen.


§ 3 Medlemskab af organisation

Foreningen kan tilslutte sig idrætsforbund, og er forpligtet til at overholde de for forbundet til en hver tid gældende love.


§ 4 Optagelse af medlemmer

Foreningen optager alle, der anerkender foreningens love og bestemmelser. Ved indmeldelse skal opgives navn, adres-se, fødselsdato og fødselsår.


§ 5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling


§ 6 Regnskabsår

Regnskabsår følger kalenderår fra 1.1. – 31.12.


§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og skal for at være lovlig indkaldes ved annoncering i Kerteminde Ugeavis samt ved opslag i hallen og på biblioteket, med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen. Kun medlemmer, der personligt møder op, kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af ordstyrer

2.Beretning over det forløbne år

3.Regnskab for det forløbne år

4.Godkendelse af regnskab

5.Indkomne forslag

6.Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af evt. kontingent

7.Valg af bestyrelse, bilagskontrollanter og suppleanter

8.Eventuelt

Ved valg til foreningens tillidsposter kræves mindst 1 års medlemskab af foreningen, men der kan gives dispensation, hvis generalforsamlingen skønner det berettiget.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af forenin-gens medlemmer indsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.

For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af underskriverne være til stede. Den ek-straordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat. På en ekstraordinær generalfor-samling kan kun de sager behandles, som er bekendtgjort ved indkaldelsen.


§ 9 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer. Alle væl-ges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Formand og 1 menigt medlem vælges i ulige år, næstformand, kasserer og 1 menigt medlem vælges i lige år. Desuden vælges årligt 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 bilagskontrollanter.

Formand og kasserer har tegningsret.


§ 10 Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.


§ 11 Revision

Bilagskontrollanterne skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Bilagskontrollanterne har til hver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.


§ 12 Opløsning

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalfor-samling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af opløsning, skal den formue der er i behold, tilfalde idrætsarbejdet i Kerteminde Kommune, primært ældre-gymnastik, hvis sådan findes.Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25.2.1997

Ændringer af vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 10.2.2009

Ændringer af vedtægter på generalforsamling den 3.2.2015

Således godkendt på generalforsamlingen den 7.2.2017
Munkebo Kulturhus         Troels Alle 4          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden: kontakt: kulturhuswebmaster@munkebo.dk