Ældreidræt vedtægter

Velkommen i


Vedtægter for Munkebo Ældreidræt

1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Munkebo Ældreidræt og er hjemmehørende i Kerteminde Kommune

Foreningen er stiftet den 25-2-1997

 

2: Formål

Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Kerteminde Kommune.

Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af ældreidræt i kommunen.

 

3: Medlemskab af organisation:

Foreningen kan tilslutte sig Idrætsforbund.

 

4: Optagelse af medlemmer

Foreningen optager alle der anerkender foreningens love og bestemmelser.

Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, fødselsdato og fødselsår.

 

5: Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 

6: Regnskabsår

Regnskabsår følger kalenderår fra 01.01. – 31.12.

 

7: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes stemmer.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og skal for at være lovlig indkaldt ved skriftlig udlevering til medlemmerne og ved opslag i hallen, samt på foreningens hjemmeside og Facebook.

Med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen. Kun medlemmer, der personligt møder op, kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

Valg af dirigent

Beretning over det forløbne år

Regnskab for det forløbne år

Godkendelse af regnskab

Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af evt. kontingent

Indkomne forslag

Valg af bestyrelse, bilagskontrollanter og suppleanter

Eventuelt

 

Ved valg til foreningens tillidsposter kræves mindst 1 års medlemskab af foreningen, men der kan gives dispensation, hvis generalforsamlingen skønner det berettiget.

Ved stiftelse af foreningen dispenseres for denne vedtægt.

 

8: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.

For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling kan kun de sager behandles, som er bekendtgjort ved indkaldelsen.

 

9: Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer. Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år.

Formand og 1 menigt medlem vælges i ulige år, - næstformand, kasserer og 1 menigt medlem vælges i lige år. Desuden vælges årligt 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 bilagskontrollanter.

Ved stiftelse af foreningen konstituerer bestyrelsen sig på et efterfølgende møde.

Formand og kasserer har tegningsret.

 

10: Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

 

11: Revision

Bilagskontrollanterne skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Bilagskontrollanterne har til en hver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.

 

12: Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og gælder fra udgangen af den måned udmeldelsen finder sted.

 

13: Opløsning

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

I tilfælde af opløsning, skal den formue, der er i behold, tilfalde idrætsarbejde i Kerteminde Kommune, primært ældregymnastik, hvis sådan findes.

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25.2.1997

 

Ændringer af vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 15.3.2022